Description for image 2Description for image 1Description for image 3Description for image 4Description for image 6Description for image 5

e-Ügyintézés

Óvodapedagógus munkakör pályázat

Soltszentimrei Szivárvány Óvoda és Konyha
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Soltszentimrei Szivárvány Óvoda és Konyha
óvodapedagógus
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Bács-Kiskun megye, 6223 Soltszentimre, Szent Imre utca 23.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Óvodai nevelés feladatainak ellátása az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja, a helyi pedagógiai program és a munkaköri leírás alapján.
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek: Főiskola, óvodapedagógus szak,  IKT eszközök felhasználói szintű alkalmazása
Elvárt kompetenciák: Pedagógiai elhivatottság, gyermekcentrikusság, igényes munkavégzés, együttműködési készség
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: Személyes okmányok másolata, végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata, fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajz, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, hozzájáruló nyilatkozat a személyes okmányok kezeléséhez
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. január 17.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagyné Jámbrik Ildikó nyújt a 703384299 -es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Soltszentimrei Szivárvány Óvoda és Konyha címére történő megküldésével (6223 Soltszentimre, Szent Imre utca 23.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 77/2019, valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

vagy

Elektronikus úton Nagyné Jámbrik Ildikó részére a nagynejambrikildiko@freemail.hu e-mail címen keresztül

vagy

Személyesen: Nagyné Jámbrik Ildikó, Bács-Kiskun megye, 6223 Soltszentimre, Szent Imre utca 23.
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. január 20.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: Soltszentimre Község honlapja - 2019. december 23.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. december 31.
A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Közmeghallgatás

HIRDETMÉNY

SOLTSZENTIMRE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2019.  DECEMBER 11-ÉN

(SZERDÁN)

14 ÓRAI KEZDETTEL

A KÖZSÉGHÁZA TANÁCSKOZÓ TERMÉBEN

KÖZMEGHALLGATÁST

 TART, MELYRE

TISZTELETTEL MEGHÍVJA A KÖZSÉG LAKOSSÁGÁT!

A KÖZMEGHALLGATÁSON  a választópolgárok és a községben működő társadalmi szervezetek, civil szervezetek, egyesületek, szerveződések képviselői közérdekű ügyben,  helyi önkormányzati ügyben a Képviselő-testülethez, az egyes települési képviselőkhöz, a polgármesterhez, alpolgármesterhez, vagy a jegyzőhöz kérdést intézhetnek és közérdekű javaslatot tehetnek.

(Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a közmeghallgatás nem az egyedi ügyek, egyéni panaszok intézésének fóruma.)

SOLTSZENTIMRE KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Bursa Hungarica 2020

BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZAT

2020

FELHÍVÁS

Soltszentimre Község Önkormányzata ismét csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázati rendszerhez, melynek célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőfokú tanulmányainak támogatása.

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat felsőoktatási hallgatók számára a 2019/2020. tanév második és a 2020/2021. tanév első félévére vonatkozik.

A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:

https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx

Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati évben regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe. A személyes és pályázati adatok ellenőrzését és feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes.

A pályázat rögzítésének és az önkormányzatokhoz történő benyújtásának

határideje: 2019. november 5.

A pályázatot papíralapon (nyomtatott formában), Páhi Közös Önkormányzati Hivatal Soltszentimrei Kirendeltségén kell benyújtani. (Varga-Pásztor Enikő 6223 Soltszentimre, Hősök tere 1.)

A pályázat kötelező mellékletei:

a) A felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti hallgatói jogviszony-igazolás a 2019/2020. tanév első félévéről.

b) Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről.

c) A szociális rászorultság igazolására az alábbi okiratok:

    - bármely szociális rászorultságot igazoló okirat, (ha van ilyen)

A pályázati űrlap csak a fent meghatározott kötelező mellékletekkel együtt érvényes, valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.

További információk: www.emet.gov.hu

Rakonczay Mária Hermina jegyző 06/78/445-344/13

Önkormányzati rendelet a településkép védelméről

HIRDETMÉNY

Ezennel értesítem a Tisztelt lakosságot, illetve Partnereket, hogy Önkormányzatunk megindította a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) rendelet 43/A. § szerinti egyeztetési eljárás ún. véleményezési szakaszát Soltszentimre Község Településképi Arculati Kézikönyve és Településképi rendelete elkészítésére vonatkozóan.

A készülő Településképi Arculati Kézikönyvvel és Településképi rendelettel kapcsolatban Soltszentimre Község Önkormányzatának  9/2017. (XI.30.) számú   Partnerségi Rendelete 1.§ szerinti Partnerek az ún. véleményezési szakaszban javaslatot, észrevételt tehetnek, valamint véleményt nyilváníthatnak.    (A Partnerségi Rendelet megtekinthető a www.soltszentimre.hu honlapon.)

Észrevétellel, véleménnyel a Partnerségi Rendelet szerint az alábbi ún. Partnerek élhetnek: Soltszentimre lakossága és a soltszentimrei ingatlantulajdonosok; a település területén működő érdekképviseleti szervek és civil szervezetek; a település területén ingatlannal, székhellyel vagy telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezetek; valamint a település területén működő vallási közösségek.

A véleménynyilvánítás határideje: 2019. március 25-től - 2018. április 14-ig.      

Javaslatot, észrevételt tenni a megadott véleményezési határidőben kizárólag a készülő Településképi Arculati Kézikönyvvel és a Településképi rendelettel kapcsolatban a polgármesterhez címzett, írásban benyújtott, szövegszerű, indoklással ellátott észrevételben lehet.

♦ ♦ ♦

A véleménynyilvánításra az Önkormányzat lakossági fórumot is szervez:

Időpontja: 2019. április 2-án, 10:00–10:30-ig          

Helyszín: 6223 Soltszentimre, Hősök tere 1.

Javaslatot, észrevételt tenni a lakossági fórumon szóban, vagy azt követően

2019. április 10-ig 

kizárólag a készülő Településképi Arculati Kézikönyvvel és Településképi rendelettel kapcsolatban a polgármesterhez címzett, írásban benyújtott, szövegszerű, indoklással ellátott véleményben lehet ill. a soltszentimre@foepitesz.com email címre.

Tisztelettel várjuk a közreműködni kívánók véleményét és részvételét!

Soltszentimre, 2019. március 25.

Rezsicsökkentés

SOLTSZENTIMRE KÖZSÉG POLGÁRMESTERE
6223 SOLTSZENTIMRE HŐSÖK TERE 1.
Telefon: 78-445-344
E-mail: szentimre1em@t-online.hu


S/1475-2/2018

TÁJÉKOZTATÓ
Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy a Kormány 2018. július 27-i ülésén döntött arról, hogy téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartásokat egyszeri természetbeni támogatásban részesíti.

Az igénybejelentés az önkormányzat honlapján (www.soltszentimre.hu) letölthető nyomtatványon és a Közös Önkormányzati Hivatalban elhelyezett igénybejelentő nyilatkozaton tehető meg, amely a Hivatalban (Soltszentimre, Hősök tere 1.) adható le ügyfélfogadási időben. (Bordásné Kovács Edit vagy Varga-Pásztor Enikő köztisztviselőknek).Igénybejelentő nyilatkozat telefonon is kérhető, melyet eljuttatunk a kérelmezőnek.

Háztartásonként 1 darab igénybejelentő nyilatkozat nyújtható.

Az igénylőlap benyújtási határideje 2018. október 15. napja, mely határidő elmulasztása jogvesztő. Az igénybejelentő lapon meg kell jelölni az igényelt fűtőanyag fajtáját,mely később nem módosítható. A kérelmező személynek az adott háztartás a bejelentett lakóhelye vagy bejelentett tartózkodási helye kell, hogy legyen.

Nem felel meg a feltételeknek az a háztartás, amely:

 • gáz- vagy távhőszolgáltatási szerződéssel rendelkezik és korábban már részesült téli rezsicsökkentési támogatásban,
 • kizárólag elektromos fűtési móddal rendelkezik.

A beérkezett igényeket az önkormányzat 2018. október 17-ig továbbítja a Magyar Államkincstár felé. A Kormány 2018. október 31-ét követően dönt az önkormányzatonkénti támogatási összegről.

Tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy az önkormányzat a benyújtott igénylések vonatkozásában előszűrést köteles végezni, valamint a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósága is vizsgálatot végez arra vonatkozóan, hogy az igénybejelentéssel érintett háztartás a korábbiakban rezsicsökkentésben részesült-e. Ha a vizsgálat eredményeképpen valószínűsíthető, hogy az igénybejelentő rosszhiszeműen járt el, az önkormányzat szabálysértési vagy büntetőeljárást kezdeményez vele szemben.
(A téli rezsicsökkentés iránti igénylés során nincs jövedelemvizsgálat.)

Kérek minden érintettet, mihamarabb nyújtsa be a szükséges igénybejelentő nyilatkozatot.

Nagy István  sk. 
polgármester

Az igénybejelentő nyilatkozat INNEN letölthető.

Védőnői pályázat

Soltszentimre Község Képviselő-testülete
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján
pályázatot hirdet
Soltszentimre Község Képviselő-testülete
védőnői
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, 4 hónap próbaidő kikötésével

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Bács-Kiskun megye, 6223 Soltszentimre, Szentimre u. 25.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A területi védőnői ellátásról szóló 49/2004.(V.21.) ESzCsM rendeletben meghatározott védőnői feladatok Soltszentimre közigazgatási területén, valamint az iskolaegészségügyi ellátásról szóló 26/1997.(IX.3.) NM. rendeletben foglalt óvodai és iskolaegészségügyi védőnői feladatok.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. Igény esetén az Önkormányzat Szolgálati lakást biztosít.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, egészségügyi főiskolai kar, védőnői oklevél,
 • főiskola, egészségügyi főiskolai karon szerzett védőnői oklevél, vagy azzal egyenértékűnek elismert oklevél
 • Magyar állampolgárság
 • Cselekvőképesség;
 • Büntetlen előélet;
 • felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismeret

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • védőnői gyakorlat
 • helyismeret

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • részletes szakmai önéletrajz
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • szakirányú felsőfokú végzettséget igazoló okirat másolata nem pályakezdő esetén érvényes egészségügyi szakdolgozói nyilvántartó kártya másolata, működési igazolvány másolata
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
 • nyilatkozat arról, hogy a személyét érintő ügy tárgyalásakor nyílt vagy zárt ülést kér

A munkakör betölthetőségének időpontja:

 • A munkakör legkorábban 2018. december 01. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. szeptember 24.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Rakonczay Mária Hermina jegyző nyújt a 78-445-344-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Soltszentimre Község Önkormányzata címére történő megküldésével (6223 Soltszentimre, Hősök tere 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a  munkakör megnevezését: védőnő.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatokat Soltszentimre Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázati határidő leteltét követő első ülésen bírálja el. Igény esetén az Önkormányzat Szolgálati lakást biztosít.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. október 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
www.soltszentimre.hu - 2018. augusztus 17.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. augusztus 22.
 

Oldalak