Description for image 1Description for image 2Description for image 3Description for image 4Description for image 5Description for image 6

e-Ügyintézés

Rezsicsökkentés

SOLTSZENTIMRE KÖZSÉG POLGÁRMESTERE
6223 SOLTSZENTIMRE HŐSÖK TERE 1.
Telefon: 78-445-344
E-mail: szentimre1em@t-online.hu


S/1475-2/2018

TÁJÉKOZTATÓ
Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy a Kormány 2018. július 27-i ülésén döntött arról, hogy téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartásokat egyszeri természetbeni támogatásban részesíti.

Az igénybejelentés az önkormányzat honlapján (www.soltszentimre.hu) letölthető nyomtatványon és a Közös Önkormányzati Hivatalban elhelyezett igénybejelentő nyilatkozaton tehető meg, amely a Hivatalban (Soltszentimre, Hősök tere 1.) adható le ügyfélfogadási időben. (Bordásné Kovács Edit vagy Varga-Pásztor Enikő köztisztviselőknek).Igénybejelentő nyilatkozat telefonon is kérhető, melyet eljuttatunk a kérelmezőnek.

Háztartásonként 1 darab igénybejelentő nyilatkozat nyújtható.

Az igénylőlap benyújtási határideje 2018. október 15. napja, mely határidő elmulasztása jogvesztő. Az igénybejelentő lapon meg kell jelölni az igényelt fűtőanyag fajtáját,mely később nem módosítható. A kérelmező személynek az adott háztartás a bejelentett lakóhelye vagy bejelentett tartózkodási helye kell, hogy legyen.

Nem felel meg a feltételeknek az a háztartás, amely:

 • gáz- vagy távhőszolgáltatási szerződéssel rendelkezik és korábban már részesült téli rezsicsökkentési támogatásban,
 • kizárólag elektromos fűtési móddal rendelkezik.

A beérkezett igényeket az önkormányzat 2018. október 17-ig továbbítja a Magyar Államkincstár felé. A Kormány 2018. október 31-ét követően dönt az önkormányzatonkénti támogatási összegről.

Tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy az önkormányzat a benyújtott igénylések vonatkozásában előszűrést köteles végezni, valamint a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósága is vizsgálatot végez arra vonatkozóan, hogy az igénybejelentéssel érintett háztartás a korábbiakban rezsicsökkentésben részesült-e. Ha a vizsgálat eredményeképpen valószínűsíthető, hogy az igénybejelentő rosszhiszeműen járt el, az önkormányzat szabálysértési vagy büntetőeljárást kezdeményez vele szemben.
(A téli rezsicsökkentés iránti igénylés során nincs jövedelemvizsgálat.)

Kérek minden érintettet, mihamarabb nyújtsa be a szükséges igénybejelentő nyilatkozatot.

Nagy István  sk. 
polgármester

Az igénybejelentő nyilatkozat INNEN letölthető.

Védőnői pályázat

Soltszentimre Község Képviselő-testülete
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján
pályázatot hirdet
Soltszentimre Község Képviselő-testülete
védőnői
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, 4 hónap próbaidő kikötésével

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Bács-Kiskun megye, 6223 Soltszentimre, Szentimre u. 25.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A területi védőnői ellátásról szóló 49/2004.(V.21.) ESzCsM rendeletben meghatározott védőnői feladatok Soltszentimre közigazgatási területén, valamint az iskolaegészségügyi ellátásról szóló 26/1997.(IX.3.) NM. rendeletben foglalt óvodai és iskolaegészségügyi védőnői feladatok.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. Igény esetén az Önkormányzat Szolgálati lakást biztosít.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, egészségügyi főiskolai kar, védőnői oklevél,
 • főiskola, egészségügyi főiskolai karon szerzett védőnői oklevél, vagy azzal egyenértékűnek elismert oklevél
 • Magyar állampolgárság
 • Cselekvőképesség;
 • Büntetlen előélet;
 • felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismeret

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • védőnői gyakorlat
 • helyismeret

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • részletes szakmai önéletrajz
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • szakirányú felsőfokú végzettséget igazoló okirat másolata nem pályakezdő esetén érvényes egészségügyi szakdolgozói nyilvántartó kártya másolata, működési igazolvány másolata
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
 • nyilatkozat arról, hogy a személyét érintő ügy tárgyalásakor nyílt vagy zárt ülést kér

A munkakör betölthetőségének időpontja:

 • A munkakör legkorábban 2018. december 01. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. szeptember 24.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Rakonczay Mária Hermina jegyző nyújt a 78-445-344-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Soltszentimre Község Önkormányzata címére történő megküldésével (6223 Soltszentimre, Hősök tere 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a  munkakör megnevezését: védőnő.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatokat Soltszentimre Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázati határidő leteltét követő első ülésen bírálja el. Igény esetén az Önkormányzat Szolgálati lakást biztosít.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. október 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
www.soltszentimre.hu - 2018. augusztus 17.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. augusztus 22.
 

Közmeghallgatás

HIRDETMÉNY

SOLTSZENTIMRE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2017.  NOVEMBER 29-ÉN

(SZERDA)

15 ÓRAI KEZDETTEL

A KÖZSÉGHÁZA TANÁCSKOZÓTERMÉBEN

KÖZMEGHALLGATÁST

 TART, MELYRE

TISZTELETTEL MEGHÍVJA A KÖZSÉG LAKOSSÁGÁT!

A KÖZMEGHALLGATÁSON  a választópolgárok és a községben működő társadalmi szervezetek, civil szervezetek, egyesületek, szerveződések képviselői közérdekű ügyben,  helyi önkormányzati ügyben a Képviselő-testülethez, az egyes települési képviselőkhöz, a polgármesterhez, alpolgármesterhez, vagy a jegyzőhöz kérdést intézhetnek és közérdekű javaslatot tehetnek.

(Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a közmeghallgatás nem az egyedi ügyek, egyéni panaszok intézésének fóruma.)

A közmeghallgatáson beszámolót hallhatnak a 2017. évi önkormányzati munkáról.

SOLTSZENTIMRE KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Bursa Hungarica

Bursa Hungarica ösztöndíj pályázati felhívása

Soltszentimre Község Önkormányzat ebben a tanévben is csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszerhez, és  az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján 2018. évre kiírta a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázatot a pályázati feltételeknek megfelelő fiatalok számára.

Az érdeklődők a pályázati felhívásra kattintva nyithatják meg a felhívásokat, melyek minden a pályázattal kapcsolatos részletes információt tartalmaznak.

A pályázatok beadási határideje 2017. november 7.

A pályázatot Soltszentimre településen állandó lakóhellyel rendelkező hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók nyújthatják be,

 • akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat. „A” típusú pályázat
 • Azok hátrányos szociális helyzetű fiatalok a 2017/2018. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások vagy felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek és a 2018/2019. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan képzésben, vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni. „B” típusú pályázat.

Az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi eredményétől függetlenül történik
A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése: https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx

A regisztrációt követően lehetséges a pályázati adatok feltöltése a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére. A személyes és pályázati adatok feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva Soltszentimre Község Önkormányzatához (6223 Soltszentimre, Hősök tere 1.) kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. Minden pályázónak csatolni kell.

A felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti hallgatói jogviszony-igazolás a 2017/2018. tanév első félévéről

 • Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről.
 • Csak a határidőben feltöltött és benyújtott pályázatok érvényesek.

További kérdések esetén érdeklődni lehet: Rakonczay Mária Hermina jegyzőnél 78-445-344/13 szentimrejegyzo@t-online.hu.

Hirdetmény - Szakács munkakör

Soltszentimre Község Képviselő-testülete

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Soltszentimre Község Önkormányzata
Konyha
Szakács

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6223 Soltszentimre, Szentimre utca 23.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az élelmezésvezető közreműködése mellett, a megfelelő adagszámban és alkalommal a higiénés és egyéb elvárások betartásával- az ételek elkészítése, adagolásában való részvétel.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  Középfokú képesítés, szakács,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

Részletes szakmai önéletrajz

iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok (bizonyítvány) másolata

3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

 Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, a pályázati anyagot az elbírálásban résztvevők megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 29.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagy István polgármester, vagy Rakonczay Mária Hermina jegyző nyújt, a 78-445-344-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

             Elektronikus úton Rakonczay Mária Hermina jegyző részére a  szentimrejegyzo@t-online.hu e-mail címen keresztül

Személyesen: Nagy István polgármester, Bács-Kiskun megye, 6223 Soltszentimre, Hősök tere 1.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokról a beérkezési határidőt követően Soltszentimre Község Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

soltszentimre.hu – 2016. november 14..

Soltszentimre Község Önkormányzat hirdetőtáblája (Soltszentimre, Hősök ter 1.) - 2016. november 11.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 14

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Oldalak