Description for image 2Description for image 1Description for image 3Description for image 4Description for image 6Description for image 5

e-Ügyintézés

Szociális tüzifaigénylés

TÁJÉKOZTATÓ

A SZOCIÁLIS TŰZIFA IGÉNYLÉSÉRŐL

Soltszentimre Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális célú tűzifa támogatás szabályait a  10/2019. (XII.12.) önkormányzati rendeletével állapította meg.

A Képviselő-testület rendeletében jogosultsági feltételként az alábbi jövedelem határokat hatozta meg: Akinek a háztartásában együtt élő személyek egy főre eső jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 180%-át (51 300,-Ft), egyedül élő esetén a 250%-át (71 250), és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona.

Szociális célú tűzifa támogatás ugyanazon lakóingatlanban élő személyek közül csak egy jogosultnak, a kérelmezőnek állapítható meg. Soltszentimrén lakóhellyel és tartózkodási hellyel is rendelkező személy csak egy kérelemben – ahol életvitelszerűen él – vehető figyelembe a háztartás tagjaként. Üresen álló, nem lakott ingatlanra támogatás nem kérhető. Nem jogosult szociális tűzifára, aki fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel nem rendelkezik.

 A kérelmeket az erre a célra szolgáló formanyomtatványon,

2020. január 06-től 2020. január 20-ig lehet benyújtani, a Közös Önkormányzati Hivatalban! (Soltszentimre, Hősök tere 1.)

A formanyomtatvány beszerezhető a Közös Önkormányzati Hivatalban Bordásné Kovács Edit szociális ügyintézőnél. Ügyfélfogadási idő: Hétfő és Szerda: 8-16-ig, Csütörtök-Péntek: 8-12-ig, Kedden nincs ügyfélfogadás!

A kérelem átvételekor az ügyintéző felhívja a kérelmező figyelmét a hiányosságokra, melyet 3 napon belül pótolhat! Hiányos kérelmek elutasításra kerülnek!

A kérelemhez csatolni kell a közös háztartásban együtt élők kereseti igazolását, a családi pótlék szelvényt, nyugdíjszelvényt, stb. Aki a Kormányhivatal által folyósított szociális ellátást kap pl: aktív korúak ellátását vagy időskorúak járadékát a megállapításról szóló határozat másolatát kérjük csatolni.

A nyújtott támogatás kizárólagos forrása az Önkormányzat részére megállapított támogatás, valamint az Önkormányzat által biztosított saját forrás.

Térítésmentesen, a fenti feltételek egyidejű fennállása esetén a kérelmező minimum 0,5 m3 maximum 2,0 m3 szociális célú tűzifára jogosult.

 Jogosultság esetén a tűzifa lakcímre történő kiszállításához a Közös Önkormányzati Hivatal segítséget nyújt.

A jogosultság és a kérelemben foglaltak valódiságának ellenőrzésére az eljárás során környezettanulmány végezhető.

(Kérjük a Tisztelt lakosságot, hogy a ténylegesen szociálisan rászorulók nyújtsák be igényüket és akik megfelelnek a fenti jövedelmi feltételeknek. Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a tűzifa kiosztására annak elbírálását követően  előreláthatólag 2020.  - február hónap elején kerül sor.)

Soltszentimre, 2020. január 02

Rakonczay Mária Hermina  jegyző