Description for image 2Description for image 1Description for image 3Description for image 4Description for image 6Description for image 5

e-Ügyintézés

Óvodai beiratkozás

HIRDETMÉNY

Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy a 2021/22-es nevelési évre vonatkozó

ÓVODAI BEIRATKOZÁS

az óvodaköteles gyermekek számára az alábbi időpontokban történik:

2021. április 28-án és 29-én (szerda, csütörtök) 8.00-16.00 óráig.

Az Nkt. 8. § (1) bekezdése szerint az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. Az Nkt. 49. § (1)-(2) bekezdése előírja, hogy az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti, a gyermekek felvétele folyamatos. A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik, vagy ahol szülője dolgozik. A felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. A Soltszentimrei Szivárvány Óvoda és Konyha (6223 Soltszentimre Szent Imre u. 23.) felvételi körzete Soltszentimre község közigazgatási területe.

Az Nkt. – 2015. szeptember 1-től hatályos – 8.§ (2) bekezdés alapján a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától (szeptember 1.) legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A gyermek negyedik életévének betöltéséig felmentés kérhető a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja. Felmentés nem adható, ha a gyermek beíratása nem történt meg. Az adott évben negyedik életévét betöltött gyermek a nevelési év kezdő napjától napi négy órában köteles óvodai foglalkozáson részt venni, s ez alól felmentés nem adható.

Az a szülő, vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el.

Az óvodába a 2021-2022-es nevelési évre a 2018. augusztus 31-ig született gyermekek beíratása kötelező.

Az ezen határnapig született gyermekek 2021. szeptember 1-től óvodakötelesek.

A 2018. augusztus 31. után született gyermekek óvodakötelezettsége 2022. szeptember 1-től kezdődik, de kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy az év közbeni felvételi igényeket is a fenti időpontban jelezzék az óvodában azokra a gyerekekre vonatkozóan, akik 2021. augusztus 31. után töltik be a 3. életévüket, vagyis elő felvételis jelentkezők.

A beiratkozáshoz szükséges:

  • a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosító (születési anyakönyvi kivonat vagy személyi igazolvány)
  • a gyermek lakcímét igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya)
  • mind két szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa (személyi igazolvány és lakcímkártya)
  • a gyermek TAJ kártyája
  • meglévő szakértői vélemény (minden olyan igazolás, orvosi vélemény, amely a gyermek fejlődésével, esetleges fennálló betegségével kapcsolatos)
  • az étkezési térítési díj csökkentésére jogosító körülményeket igazoló dokumentumok.

Tájékoztatjuk a Szülőket, hogy óvodánkban az alapító okiratban foglaltaknak megfelelően integrált óvodai nevelést biztosítunk sajátos nevelési igényű gyermekek számára, a sajátos nevelési igényt megállapító szakértői vélemény alapján.

Az óvodai felvétel tárgyában hozott döntés közlésének határnapja 2021. május 28. Az óvoda vezetője az óvodai felvételi kérelemnek helyt adó döntést írásban, a kérelem elutasítására vonatkozó döntését írásban, határozati formában közli a szülővel.

Az óvodavezető írásbeli döntése ellen a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő a közléstől számított 15 napon belül illetékmentes fellebbezési kérelmet nyújthat be a település jegyzőjéhez.